CBSE Notes for Class 8 Sanskrit  

PART-A

 1. सà¥?भाषितानि  
 2. बिलसà¥?य वाणी न कदापि मे शà¥?रà¥?ता  
 3. भगवतजà¥?जà¥?कमà¥?र  
 4. सदैव पà¥?रतो निधेहि चरणम  
 5. धर�मे धमनं पापे प�ण�यम
 6. पà¥?रेमलसà¥?य पà¥?रेमलà¥?याशच कथा  
 7. जलवाहिनी
 8. संसारसागरस�य नायकाः
 9. सपà¥?तभगिनà¥?यः  
 10. अशोकवानिका  
 11. सावितà¥?री बाई फà¥?ले  
 12. कः रकà¥?षति कः रकà¥?षितः  
 13. हिमालयः
 14. आर�यभटः
 15. पà¥?रहेलिकाः      

PART-B

 1. वर�णविचार:
 2. पदविचार:
 3. सन�धि -बोध:
 4. सब�दरूपाणि
 5. सरà¥?वनामपदानि तथा संखà¥?यावाचकनि  
 6. कà¥?रियापदानि तथा धातà¥?रà¥?पाणि  
 7. कारक विभकà¥?तिः तथा उपपद विभकà¥?तिः  
 8. अन�वादः
 9. उपसरà¥?गाः पà¥?रतà¥?ययाः च  
 10. वाकà¥?यरचना – शà¥?दà¥?धपà¥?रयोग
 11. चित�रवर�णनाम�र