NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit

A. PART – I

B. PART – II

 1. Chapter 1 वरà¥?णविचारः  
 2. Chapter 2 पदविचारः
 3. Chapter 3 सन�धि -बोधः
 4. Chapter 4 शब�दरूपाणि
 5. Chapter 5 सर�वनामपदानि तथा संख�यावाचकानि
 6. Chapter 6 क�रियापदानि तथा धात�रूपाणि
 7. Chapter 7 कारक विभक�तिः तथा उपपद -विभक�तिः
 8. Chapter 8 अन�वादः
 9. Chapter 9 उपसरà¥?गा  à¤ªà¥?रतà¥?ययाः च
 10. Chapter 10 वाकà¥?यरचना – सà¥?दà¥?धपà¥?रयोगः
 11. Chapter 11 चित�रवर�णनम�र
 12. Chapter 12 संवादलेखनम�र तथा अन�च�छेद लेखनम�र
 13. Chapter 13 पत�रलेखनम�र
 14. Chapter 14 अपठितं -अवभोदनम�र